header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

ЕВРОПСКА ЛЕГИСЛАТИВА
Директива за аудиовизуелни медиумски сервиси PDF Печати Е-пошта
 
Директива 84/50/ЕЕС - за невистинито рекламирање PDF Печати Е-пошта
 
Директива 97/55/ЕС - за невистинито и споредбено рекламирање PDF Печати Е-пошта
 
Директива 93/83/ЕЕС - во однос на координирањето одделни правила во однос на авторските права и другите сродни права применливи кон сателитското емитување и кабелското реемитување PDF Печати Е-пошта
 
Декларација за слобода на изразување и информации во медиумите во контекст на борбата против тероризмот PDF Печати Е-пошта
 
Декларација на Комитетот на министри за независноста и функциите на регулаторните органи за радиодифузниот сектор PDF Печати Е-пошта
 
Декларација на Комитетот на министри за распределбата и управувањето со дигиталната дивиденда и јавниот интерес PDF Печати Е-пошта
 
Декларација за слободата на политичка дебата во медиумите PDF Печати Е-пошта
 
Препорака Бр. R(97) 20 на Комитетот на министри до земјите - членки во врска со ,,говорот на омраза" PDF Печати Е-пошта

 

 
Препорака Бр. R (97) 21 на Комитетот на министри до земјите – членки за медиумите и за промоцијата на културата на толеранција PDF Печати Е-пошта

 

 
Препорака CM/Rec(2011)7 на Комитетот на министри до земјите-членки за новиот поглед на медиумите PDF Печати Е-пошта
 
Препорака CM/Rec(2010)5 на Комитетот на министри до земјите-членки во врска со мерките за борба против дискриминација по основа на сексуална ориентација или родов идентитет PDF Печати Е-пошта
 
Препорака R (2007)3 за задачата на медиумите од јавниот сервис во информациското општество PDF Печати Е-пошта
 
Препорака Rec (2007) 2 за медиумскиот плурализам и разновидноста на медиумската содржина PDF Печати Е-пошта
 


izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak