header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Обрасци и формулари за РА и ТВ / АВМУ по барање
PDF
Печати
Е-пошта

Word10Logo

 

Образец_Извештај за спроведување на обрвските утврдени во дозволата за телевизиско емитување
                                                                                                     

Word10Logo

 

Образец_Извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио емитување  


 

Word10Logo

 

Образецот за европски аудиовизуелни дела и европски дела од независни продуценти можете да го преземете тука

 


 

Word10Logo

 

Образецот за Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот можете да гo преземете тука.

  


 

Word10Logo

 

Пријавата за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање можете да ја преземете тука.

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak