header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Општи обрасци
PDF
Печати
Е-пошта

Образец на Барање за пристап до информации од јавен карактер 

Со цел да го олесни пристапот до информации од јавен карактер, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изготви Листа на информации од јавен карактер и обезбеди образец на Барањето за пристап до информации од јавен карактер.

 

Службено лице за посредување со информации и давање помош на баратели на информации од јавен карактер на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е Цветанка Митревска.

c.mitrevska@avmu.mk

тел: 02/3103 415
интернет страница: www.avmu.mk

 

Вашите барања можете да ги доставите по пошта на адреса:

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Палата Панко Брашнаров,

ул.„Македонија“ бр.38

1000 Скопје

Република Македонија

 

Доколку сакате да доставите жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, тоа можете да го сторите со помош на образец.

 

Напомена: За доставените барања или жалби треба да Ви бидат издадени соодветни потврди за прием.

 


 

Образец на Барање за издавање копија од снимка

Образецот на Барањето за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузер можете да го преземете тука.

 

Напомена: Агенцијата ќе ја издаде бараната копија од снимка доколку кон барањето се доставува фотокопија од доказ за поведена судска постапка, изјава(заверана на нотар), за намера за поведување на судска постапка или врз основа на писмен допис од државни органи и други тела и субјекти.

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak