header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Дозволи за странски радиодифузери
PDF
Печати
Е-пошта

Согласно Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси бр.01-5775/1 донесен на 21.11.2014 година, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи се должни кон документацијата да достават и „Дозвола за телевизиско или радио емитување на странскиот радиодифузер од кого потекнува програмскиот сервис што треба да се реемитува, издадена од надлежниот регулатор на матичната земја“.

Со цел да го поедностави регистрирањето на странските програмски сервиси во програмските пакети на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, Агенцијата изработи преглед на дозволи (лиценци) за странските радиодифузери со кои таа располага.

 

excel-logo Преземи преглед  за странски радиодифузери  (ажурирано на 14.03.2017)

 

 

 

 

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak