header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

АВТОРСКИ/СРОДНИ ПРАВА
PDF
Печати
Е-пошта

АНАЛИЗИ ЗА 2014 ГОДИНА

pdfГодишна анализа на надзорот врз обврските на радиодифузерите и другите даватели на медиумски услуги во однос на почитувањето на авторските и сродните права: договори за регулирање на авторски и сродни права за емитуваните програми, заштита на ексклузивни права на радиодифузерите, најчести прекршувања, изречени мерки, поднесени барања за поведување на прекршочни постапки и кривични пријави  и изречени санкции спрема радиодифузерите

pdfГодишна анализа на надзорот врз обврските на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи во однос на почитувањето на авторските права: регистрирани пакети, издадени налози за исклучување на неригистрирани програмски сервиси, најчести прекршувања, поднесени барања за поведување на прекршочни постапки и кривични барања за поведување на прекршочни постапки и кривични пријави и изречени санкции спрема операторите на јавни електронски комуникациски мрежи

ИЗВЕШТАИ ЗА 2013 ГОДИНА

pdf Извештај за одржани состаноци на Советот за радиодифузија со оператори на јавни комуникациски мрежи во второто полугодие на 2013 година

АНАЛИЗИ ЗА 2013 ГОДИНА

pdfАнализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права во второто полугодие на 2013 година

pdfАнализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права во четвртиот квартал на 2013 година

pdfАнализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права во првото полугодие на 2013 година

pdfАнализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права во третиот квартал на 2013 година

pdfАнализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права во вториот квартал на 2013 година

pdfАнализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права во првиот квартал на 2013 година

АНАЛИЗИ ЗА 2012 ГОДИНА

pdfАнализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права во вториот квартал на 2012 година

pdfАнализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права во првиот квартал на 2012 година

pdfКвартален извештај од состаноците со операторите на јавни комуникациски мрежи и радиодифузерите за теми сврзани со надлежноста на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права за прв квартал на 2012 година

АНАЛИЗИ ЗА 2011 ГОДИНА

pdfАнализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските права за втор квартал на 2011 година

pdfАнализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските права за првиот квартал на 2011 година

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak