header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Информации од јавен карактер
PDF
Печати
Е-пошта

Согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер, Агенцијата има составено Листа на информации од јавен карактер. За да се добие информација од јавен карактер потребно е да се пополни образецот - Барање за пристап до информации од јавен карактер, и истиот да се достави по пошта на следната адреса:

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Палата Панко Брашнаров,

ул.„Македонија“ бр.38

1000 Скопје

Република Македонија

Службено лице за посредување со информации и давање помош на баратели на информации од јавен карактер на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е Цветанка Митревска.

Контакт:

c.mitrevska@avmu.mk

тел: 02/3103 415

Доколку барателот сака да достави жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, тоа може да го стори со помош на следниот образец.

Напомена: За доставените барања или жалби треба да бидат издадени соодветни потврди за прием.

 

Со цел да се поедностави пристапот до информации од јавен карактер и до бараните информации да се дојде на побрз и поекономичен начин, на линковите подолу, објавени се одговорите кои досега Агенцијата како имател на информации од јавен карактер ги има доставено до подносителите на барања. 

2017 година:

- Здружение на новинари на РМ 

Здружение на граѓани, Центар за развој на граѓански комуникации

ТРД Канал 5 ТВ

2016 година:

- Здружение на граѓани, Центар за граѓански комуникации „ЦГК“

- Здружение на граѓани, Реактор – Истражување во акција

- ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

- Друштво за консултациски услуги АЦТ ДОО Скопје

- Здружение Хелсиншки комитет за човекови права

2015 година:

- Здружение на граѓани, Центар за граѓански комуникации „ЦГК“

- Асоцијација за истражување комуникации и развој „Паблик“

- Центар за развој на медиуми

 

 

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak