header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Најчесто поставувани прашања и нивни одговори
PDF
Печати
Е-пошта

Прашања/одговори поврзани со радиодифузната такса можат да се преземат на следниот линк

Прашања/одговори поврзани со постапката за издавање дозвола за телевизиско или радио емитување можат да се преземат на следниот линк

Прашања/одговори поврзани со заштита на малолетната публика можат да се преземат на следниот линк

Прашања/одговори поврзани со правото на одговор и исправка на објавени информации можат да се преземат на следниот линк

Прашања/одговори поврзани со аудиовизуелни комерциални комуникации (рекламирање, телешопинг, спонзорство и пласирање производи) можат да се преземат на следниот линк

Прашања/одговори поврзани со изворна создадена програма/музика на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ можат да се преземат на следниот линк

Прашања/одговори поврзани со работењето на операторите на јавна електронска комуникациска мрежа можат да се преземат на следниот линк

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak