header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Контакти

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија

Адреса: Палата Панко Брашнаров, ул. „Македонија“ бр.38, 1000 Скопје

Тел: (02) 3103 400

Факс:(02) 3103 401

Е-адреса: contact@avmu.mk

1 Директор на Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (02) 3103 432 (02) 3103 401
2 Сектор за координација и поддршка на работата на Директорот и на Советот на Агенцијата (02) 3103 447 (02) 3103 401
3 Сектор за програмски работи (02) 3103 420 (02) 3103 401
4 Сектор за правни и економско – финансиски работи (02) 3103 411 (02) 3103 401
5 Сектор за стратешко планирање и авторски права (02) 3103 431 (02) 3103 401
6 Сектор за информатичка поддршка и општи работи (02) 3103 417 (02) 3103 401
7 Одделение за внатрешна ревизија (02) 3103 439 (02) 3103 401
8 Комуникација со граѓани со попреченост (02) 3103 426 (02) 3103 401

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak